Bilety
Pozostały czas:

UMOWA UŻYTKOWNIKA

Podstawowe pojęcia
* Osoba odwiedzająca witrynę — osoba odwiedzająca witrynę https://underhill a.dance / merch / bez celu złożenia zamówienia.
* Użytkownik — osoba fizyczna, osoba odwiedzająca witrynę, akceptująca Warunki Umowy użytkownika i chcąca składać zamówienia na stronie https://underhill a.dance/merch/
* Kupujący-użytkownik, który umieścił zamówienie na stronie https://underhill a.dance / merch/ w celu zakupu towaru na potrzeby osobiste.
* Underhill-Sprzedawca jest osobą prawną. Sprzedaż towarów odbywa się z magazynów Sprzedającego, znajdujących się na terytorium Ukrainy.
* Sprzedawca-Underhill lub inna osoba prawna lub osoba fizyczna-przedsiębiorca, którego towary znajdują się w sklepie Internetowym.
* Sklep internetowy — strona internetowa znajdująca się w Internecie pod adresem https://underhill a.dance / merch/, gdzie prezentowane są towary oferowane przez Sprzedawcę do zakupu, a także warunki płatności i dostawy towarów do kupujących.
* Strona internetowa — https://underhill a.dance/merch/.
* Strona sprzedawcy — strona serwisu zawierająca informacje o warunkach sprzedaży, dostawy i zwrotu towarów sprzedawanych przez sprzedawców innych niż Underhill oraz inne informacje niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów. Strona sprzedawcy jest dostępna pod linkiem umieszczonym na stronie z opisem produktu pod przyciskiem "Dodaj do koszyka".
* Towar — obuwie, odzież,akcesoria i inne towary prezentowane do sprzedaży na stronie internetowej Sprzedawcy.
* Zamówienie — należycie zrealizowania żądanie kupującego na zakup i dostawę pod wskazany przez kupującego adres wybranych towarów na stronie.
1. Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem https://underhill a.dance/merch/.
2. Niniejsze warunki sprzedaży towarów, a także informacje o produkcie przedstawione na stronie internetowej, są ofertą publiczną zgodnie z art. 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy.
3. Niniejsze warunki mogą ulec zmianie przez Sprzedającego jednostronnie bez powiadomienia użytkownika / Kupującego. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie, o ile nie stanowi inaczej.
4. Umowa użytkownika (zwana dalej Umową) wchodzi w życie z chwilą wysłania Kupującemu przez Sprzedającego elektronicznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przy złożeniu przez kupującego zamówienia bez autoryzacji na stronie internetowej, a także z chwilą przyjęcia od kupującego zamówienia pod numerem 0 (96) 055 36 64
5. Umowa sprzedaży detalicznej towarów uznaje się za zawarta z chwilą wydania przez Sprzedającego nabywcy faktury lub innego dokumentu potwierdzającego przekazanie i zapłatę towaru.
6. Informując sprzedawcę o swoim e-mailu i numerze telefonu, odwiedzający witrynę/użytkownik / Kupujący wyraża zgodę na korzystanie z tych środków komunikacji przez sprzedawcę, a także przez osoby trzecie, które są przez niego zaangażowane w celu wypełnienia zobowiązań wobec odwiedzających witrynę/użytkowników/kupujących, w celu realizacji wysyłek o charakterze promocyjnym i informacyjnym, zawierających informacje o rabatach, nadchodzących i aktualnych promocjach i innych działaniach Sprzedającego, , bezpośrednio związane z realizacją zobowiązań przez kupującego w ramach niniejszej oferty publicznej. Realizując zamówienie, użytkownik / kupujący zgadza się, że sprzedający może zlecić wykonanie Umowy osobie trzeciej, pozostając jednocześnie odpowiedzialnym za jej wykonanie.
7. W ramach zamówienia Underhill udziela użytkownikowi wsparcia informacyjnego zawartej przez Użytkownika ze sprzedającym umowy.
2. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest umożliwienie użytkownikowi zakupu na potrzeby osobiste, rodzinne, domowe i inne, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, towarów znajdujących się w katalogu sklepu internetowego pod adresem https://underhill a.dance/merch/.
2. Niniejsza Umowa dotyczy WSZYSTKICH rodzajów towarów i usług prezentowanych na stronie, o ile takie oferty z opisem są obecne w katalogu sklepu internetowego.
3. Towar i procedura zakupu
1. Sprzedawca zapewnia dostępność w swoim magazynie towarów prezentowanych na stronie. Towarzyszące towary zdjęcia są proste ilustracje do niego i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Towarzyszące opisy/cechy produktu nie kwalifikują się do wyczerpującej wartości informacyjnej i mogą zawierać literówki. Kupujący powinien skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat produktu.
2. W przypadku braku zamówionych przez kupującego towarów w magazynie sprzedawcy, ten ostatni ma prawo wykluczyć określony towar z zamówienia / anulować zamówienie kupującego, powiadamiając o tym kupującego poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres podany przez kupującego podczas rejestracji (lub dzwoniąc do kierownika Underhill).
3. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie nieprawdziwych informacji, które spowodowały, że Sprzedawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec Kupującego.
4. W przypadku anulowania w całości lub w części przedpłaconego zamówienia wartość anulowanego towaru jest zwracana przez Sprzedającego nabywcy w sposób, w jaki towar został zapłacony.
5. Po złożeniu zamówienia na stronie internetowej Kupujący otrzymuje informacje o przewidywanym terminie dostawy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez kupującego podczas rejestracji. Kierownik obsługujący to zamówienie określa szczegóły zamówienia, uzgodni datę dostawy, która zależy od tego, która osoba prawna/indywidualny przedsiębiorca jest sprzedawcą zamówionego przez kupującego towaru, dostępności zamówionych towarów w magazynie Sprzedawcy oraz czasu potrzebnego na przetworzenie i dostarczenie zamówienia.
6. Oczekiwana data przekazania zamówienia do usługi dostawy jest informowana Kupującemu przez kierownika, który obsługuje zamówienie, pocztą elektroniczną lub podczas rozmowy kontrolnej z kupującym. Data przekazania towaru może zostać zmieniona przez Sprzedawcę jednostronnie w przypadku obiektywnych, zdaniem Sprzedającego, przyczyn.
4. Dostawa zamówienia
1. Towar jest dostarczany przez operatora pocztowego w postaci przesyłki pocztowej z platnością gotówką przy odbiorze. Sposoby dostawy, a także przybliżone terminy dostaw towarów są podane na stronie internetowej w sekcji "Metody dostawy" pod adresem https://underhill a.dance / merch / order / details/; sposoby i przybliżone terminy dostawy towarów sprzedawanych przez innych sprzedawców są podane na odpowiednich stronach sprzedawców na stronie. Określony czas dostawy może zostać uzgodniony przez kupującego z kierownikiem po potwierdzeniu zamówienia.
2. Terytorium dostawy towarów prezentowanych na stronie jest ograniczone granicami Ukrainy. Kupujący zgadza się również, że obszar dostawy towarów sprzedawanych przez innych sprzedawców może być ograniczony. Informacje na temat obszaru dostawy towarów sprzedawanych przez innych sprzedawców znajdują się na odpowiednich stronach sprzedawców na stronie.
3. Opóźnienia w dostawie są możliwe z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które wystąpiły nie z winy sprzedawcy.
4. W momencie dostawy zamówienie jest przekazywane nabywcy lub osobie trzeciej wskazanej w zamówieniu jako odbiorca (dalej kupujący i osoba trzecia są określane jako "odbiorca"). W przypadku braku możliwości otrzymania zamówienia opłaconego gotówką przez wyżej wymienione osoby, zamówienie może zostać przekazane osobie, której dane zamówienia (numer przesyłki i/lub imię i nazwisko odbiorcy), a także uiścić opłatę za zamówienie w całości osobie dostarczającej zamówienie.
5. Ryzyko przypadkowego zniknięcia  lub przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego od momentu przekazania mu zamówienia i złożenia przez odbiorcę zamówienia podpisu w dokumentach potwierdzających dostawę zamówienia.
6. W celu uniknięcia oszustw, a także w celu wywiązania się z zobowiązań określonych w punkcie 4.4. w przypadku doręczenia zamówienia przedpłaconego osoba dostarczająca zamówienie ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy oraz podać typ i numer dokumentu dostarczonego przez odbiorcę na pokwitowaniu zamówienia. Sprzedawca gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych odbiorcy.
7. Koszt dostawy każdego zamówienia jest obliczany indywidualnie, na podstawie wagi towaru, regionu i metody dostawy, i jest wskazany na stronie internetowej na ostatnim etapie realizacji zamówienia.
8. Obowiązek przekazania towaru nabywcy przez Sprzedającego uznaje się za spełniony w momencie otrzymania przesyłki przez kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
9. Sposób dostarczania i ujawniania przesyłek zawierających towar zależy od obowiązujących zasad komunikacji pocztowej.
10. Przyjmując zamówienie od kuriera, odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru i sprawdzenia jego zgodności z deklarowaną jakością, asortymentem i kompletnością towaru, a także sprawdzenia żywotności dostarczonego towaru i integralności opakowania. W przypadku braku roszczeń do dostarczonego towaru, odbiorca jest podpisany w "formularzu dostawy zamówień" i płaci za zamówienie. Podpis w dokumentach przewozowych wskazuje, że roszczenia do towaru nie zostały zgłoszone przez odbiorcę, a sprzedawca w pełni i prawidłowo wypełnił swój obowiązek przekazania towaru.
11. Określ datę, godzinę i, jeśli to konieczne, trasę dostawy, możesz skontaktować się z menedżerem, który kontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia.
12.    Użytkownik rozumie i zgadza się, że:
realizacja dostawy - odrębna usługa, która nie jest integralną częścią zakupionego przez kupującego towaru, którego realizacja kończy się w momencie otrzymania przez odbiorcę towaru i dokonania za niego płatności. Roszczenia do jakości zakupionego towaru, powstałe po otrzymaniu i zapłaceniu towaru, są rozpatrywane zgodnie z Ustawą Ukrainy "o ochronie praw konsumentów" i zobowiązaniami gwarancyjnymi Sprzedającego. W związku z tym zakup towarów z dostawą nie daje nabywcy prawo do żądania dostawy zakupionego towaru do celów serwisu gwarancyjnego lub wymiany, nie daje możliwości przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego lub wymiany towaru poprzez wyjazd do kupującego i nie oznacza możliwości zwrotu kosztów dostawy towaru w przypadkach, gdy kupujący ma prawo do zwrotu pieniędzy za towar jako taki, zgodnie z Ustawą Ukrainy "o ochronie praw konsumentów".
5.    Płatność towaru
1.    Cena towaru jest wskazana w UAH i obejmuje podatek od wartości dodanej w przypadku, gdy odpowiedni sprzedawca stosuje ogólny system opodatkowania. Kwota zamówienia składa się z wartości zamówionych towarów.
2.    Cena produktu jest podana na stronie internetowej. W przypadku nieprawidłowego podania ceny zamówionego przez kupującego towaru, sprzedawca informuje o tym kupującego w celu potwierdzenia zamówienia po skorygowanej cenie lub anulowania zamówienia. Jeśli nie możesz skontaktować się z kupującym, zamówienie zostanie anulowane.
3.    Cena Produktu na stronie internetowej może być zmieniona przez Sprzedającego jednostronnie. Przy tym cena zamówionego przez kupującego towaru nie ulega zmianie.
4.    Płatność za przedmiot odbywa się przez kupującego:
- gotówką przy odbiorze zamówienia w kwocie odpowiadającej kwocie zamówienia podanej na stronie;
- sposobem bezgotówkowym za pomocą kart bankowych przy kasie w kwocie odpowiadającej kwocie zamówienia podanej na stronie.
6.    Zwrot towaru i środków pieniężnych
1.    Zwrot towarów odbywa się zgodnie z Ustawą Ukrainy "o ochronie praw konsumenta".
2.    Zwrot towaru odpowiedniej jakości:
Zwrot towaru odpowiedniej jakości jest możliwy w przypadku, gdy towar nie został użyty, zachowano jego wygląd handlowy, właściwości konsumenckie, uszczelki, etykiety, a także zapisano dokument rozliczeniowy wydany nabywcy wraz ze sprzedanym towarem.
W przypadku odrzucenia przez kupującego towaru zgodnie z pkt 6. 2. Sprzedawca zwróci mu koszt zwróconego towaru w ciągu 15 dni od daty otrzymania zwróconego towaru do magazynu Sprzedającego wraz z wypełnionym przez kupującego wnioskiem o zwrot. Zwrot środków wartości towaru jest dokonywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu towaru. W przypadku, gdy kupujący w zamówieniu podał nieprawidłowe dane, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy takiego nabywcy zwrotu pieniędzy.
3.    Jeżeli w momencie zgłoszenia przez kupującego podobny towar nie jest dostępny w sprzedaży u sprzedawcy, kupujący ma prawo odstąpić od wykonania niniejszej umowy i zażądać zwrotu zapłaconej za dany towar kwoty pieniężnej. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kwoty zapłaconej za zwrócony towar w terminie 30 dni od dnia zwrotu towaru.
4.    Zwrot towaru niewłaściwej jakości:
4.1.    Towary o niewłaściwej jakości oznaczają towary, które są wadliwe i nie są w stanie spełnić swoich cech funkcjonalnych. Otrzymany produkt musi być zgodny z opisem na stronie internetowej. Odróżnienie elementów projektu lub projektu od zgłoszonych w opisie na stronie nie jest oznaką niewłaściwej jakości produktu i / lub niemożności użycia go zgodnie z przeznaczeniem.
4.2.    Wygląd i kompletność towaru oraz kompletność całego zamówienia muszą zostać zweryfikowane przez odbiorcę w momencie dostawy towaru.
5.    Po otrzymaniu Zamówienia roszczenia do zewnętrznych wad towaru, jego ilości, kompletności i rodzaju towaru nie są akceptowane.
6.    8 "Prawa konsumenta w przypadku zakupu towaru o niewłaściwej jakości" Ustawy Ukrainy "o ochronie praw konsumentów".
7.    Wymagania dotyczące zwrotu zapłaconej za towar kwoty pieniężnej zostaną spełnione w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia odpowiedniego wymogu (pkt 4 art. 12 Ustawy Ukrainy "o ochronie praw konsumentów").
8.    Towar (właściwej i niewłaściwej jakości) może zostać zwrócony kurierowi w momencie wykupu kolejnego zamówienia, pod warunkiem, że przedmiot, który podlega zwrotowi, został wykupiony nie wcześniej niż 30 dni przed bieżącą datą. Po dokonaniu zwrotu klient otrzymuje od kuriera wiadomość SMS, która zawiera w tekście link do elektronicznego pokwitowania zwrotu.
9.    Zwrot pieniędzy odbywa się poprzez zwrot kosztów zapłaconego towaru pocztą, przelewem bankowym (poprzez Privatbank), a także poprzez przelew na kartę bankową(karta musi być emitowana na terytorium Ukrainy; walutą karty jest hrywna). Metoda musi być podana w odpowiednim polu wniosku o zwrot towaru.
10.    W przypadku płatności za zamówienie w sposób określony w punkcie 6.4.2. Oferty, zwrot pieniędzy odbywa się poprzez zwrot wartości zapłaconego towaru na kartę bankową, za pomocą której został zapłacony towar.
11.    Okres gwarancji towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę Lamoda wynosi 30 dni od daty otrzymania towaru, o ile producent nie ustalił inaczej w dokumentach towarzyszących towarowi.
12.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, jeżeli powstały one po przekazaniu go nabywcy na skutek naruszenia przez kupującego zasad użytkowania lub przechowywania towaru, działań osób trzecich lub Siły Wyższej.
7.    Odpowiedzialność
1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania towarów zakupionych w sklepie internetowym.
2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i funkcjonowanie stron zewnętrznych.
8.    Prywatność i Ochrona Informacji
1.    Dane osobowe Użytkownika / kupującego są przetwarzane zgodnie z Ustawą Ukrainy z dnia 01 czerwca 2010 roku nr 2297-VI "o ochronie danych osobowych".
2.    Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu spełnienia wymogów obowiązujących w zakresie regulacji stosunków podatkowych, relacji z zakresu rachunkowości i Relacji z zakresu reklamy. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych wynosi 5 lat.
3.    Podczas rejestracji na stronie użytkownik podaje następujące informacje: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i hasło dostępu do witryny.
4.    Podając swoje dane osobowe podczas rejestracji na stronie, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego, w tym w celu promowania przez Sprzedawcę towarów i usług.
5.    Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Użytkownika / Kupującego:
- aby zarejestrować użytkownika na stronie;
- aby spełnić swoje zobowiązania wobec Użytkownika/Kupującego;
- do oceny i analizy działania witryny;
- aby wyłonić zwycięzcę w promocjach prowadzonych przez Sprzedawcę.
1.    Sprzedający ma prawo do wysyłania informacji, w tym wiadomości reklamowych, na e-mail i telefon komórkowy użytkownika/kupującego za jego zgodą. Użytkownik / kupujący ma prawo zrezygnować z otrzymywania reklam i innych informacji bez podania przyczyny odmowy. Komunikaty serwisowe informujące użytkownika/Kupującego o zamówieniu i etapach jego przetwarzania są wysyłane automatycznie i nie mogą zostać odrzucone przez użytkownika/Kupującego.
6.    Sprzedawca ma prawo korzystać z technologii "Cookies". "Pliki cookie" nie zawierają poufnych informacji i nie są udostępniane stronom trzecim.
7.    Sprzedawca otrzymuje informacje o adresie ip odwiedzającego witrynę https://underhill a.dance/merch/. Informacje te nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości odwiedzającego.
8.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez użytkownika/kupującego na stronie w formie publicznej.
9.    Sprzedający ma prawo do prowadzenia rejestrów rozmów telefonicznych z użytkownikiem / kupującym. W tym samym czasie sprzedawca zobowiązuje się: zapobiegać próbom nieautoryzowanego dostępu do informacji uzyskanych podczas rozmów telefonicznych i/lub przekazywania ich osobom trzecim, które nie mają bezpośredniego związku z realizacją zamówień, zgodnie z Ustawą Ukrainy z 02.10.1992 nr 2657-XII "o informacji".
9.    Okres obowiązywania oferty publicznej
1.    Niniejsza oferta publiczna wchodzi w życie z chwilą jej akceptacji przez odwiedzającego stronę/kupującego i obowiązuje do momentu wycofania akceptacji oferty publicznej.
10.    Warunki dodatkowe
1.    Sprzedawca ma prawo do cesji lub w inny sposób przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z jego relacji z kupującym na osoby trzecie.
2.    Sklep internetowy i świadczone usługi mogą być tymczasowo częściowo lub całkowicie niedostępne z powodu wykonywania prac zapobiegawczych lub innych lub z innych przyczyn technicznych. Serwis techniczny sprzedawcy ma prawo okresowo przeprowadzać niezbędne prace profilaktyczne lub inne z uprzednim powiadomieniem kupujących lub bez nich.
3.    Do relacji między Użytkownikiem/kupującym a sprzedającym stosuje się przepisy prawa Ukrainy.
4.    W przypadku pytań i roszczeń ze Strony Użytkownika / Kupującego może on skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie lub w inny dostępny sposób. Wszystkie powstające spory strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji, jeśli nieosiągnięcie umowy spór zostanie przekazany do rozpatrzenia organowi sądowniczemu zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.
5.    Uznanie przez Sąd nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie pociąga za sobą nieważności pozostałych postanowień.
6.    W przypadku płatności za zamówienie w sposób określony w punkcie 5.4.2. OFERTY, możliwe odpisanie dodatkowej prowizji przez Bank emitujący.